Το προσωπικό 2019-01-10T10:28:51+00:00

Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση

Για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και υποστήριξη των παιδιών μας στο κέντρο έχει συγκροτηθεί ειδική επιστημονική ομάδα που διαχειρίζεται τα τμήματα ένταξης και προκατάρτισης , χειροτεχνημάτων και εικαστικών κατασκευών. Η ομάδα αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, ειδική παιδαγωγό, εργοθεραπεύτριες, λογοθεραπευτή, κοινωνική λειτουργό, μουσικοθεραπευτή και νοσηλεύτρια.
Όλοι τους, άρτια και επιστημονικά καταρτισμένοι, βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό των εκπαιδευόμενων. Δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους και με αξιοθαύμαστη κατάθεση ψυχής επιτελούν ένα σημαντικότατο και πολύτιμο έργο, το οποίο φαίνεται στα πρόσωπα των παιδιών μας.
Ακολουθεί, συνοπτικά, ανά μέλος και αρμοδιότητα, το σύνολο των δραστηριοτήτων της ειδικής επιστημονικής ομάδας.

 1. Εποπτεύει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Ατομικών και Ομαδικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων .
 2. Συντονίζει τις Ομάδες Προσωπικού .
 3. Αξιολογεί περιοδικά την κλινική εικόνα, τη σφαιρική λειτουργικότητα και τη συμπεριφορά των εξυπηρετούμενων.
 4. Υποστηρίζει ψυχοθεραπευτικά τους εξυπηρετούμενους και τις οικογένειες τους σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο.
 5. Επιμελείται το σχεδιασμό παρεμβάσεων Αγωγής Ψυχικής Υγείας, ευαισθητοποίησης της κοινότητας και καταπολέμησης του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 1. Παρατηρεί, εκτιμά κλινικά και αξιολογεί περιοδικά, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, τη σφαιρική λειτουργικότητα και τη συμπεριφορά των εξυπηρετούμενων.
 2. Αναλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των εξυπηρετούμενων και την ανάπτυξη παρεμβάσεων – ατομικών ή ομαδικών – και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και τροποποίησης δυσλειτουργικών συμπεριφορών.
 3. Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, ενισχύει την εμπλοκή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία του εξυπηρετούμενου και παρέχει καθοδήγηση, εφόσον υπάρχει ανάγκη πρόσθετων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων αποκατάστασης. Σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό διαχειρίζεται πιθανά προβλήματα και συγκρούσεις μεταξύ του εξυπηρετούμενου και της οικογένειας του.
 4. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των Ατομικών / Ομαδικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων.
 5. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του Κέντρου για θέματα που άπτονται των εξυπηρετουμένων.
 6. Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων προώθησης της Ψυχικής Υγείας, ευαισθητοποίησης της κοινότητας και καταπολέμησης του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 1. Καταγράφει το κοινωνικό ιστορικό και φροντίζει για την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση του εξυπηρετούμενου, της οικογένειας και του ευρύτερου περιβάλλοντός του.
 2. Παρέχει καθοδήγηση σε ασφαλιστικά ζητήματα (π.χ. έκδοση βιβλιαρίου ασφάλισης) και σε θέματα που άπτονται των ατομικών δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων όπως – και όχι αποκλειστικά – κοινωνικοπρονοιακές παροχές (επιδόματα, συντάξεις) ή προγράμματα υποστήριξης της κοινότητας.
 3. Υποστηρίζει την οικογένεια, σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο, με στόχο τη θετική στάση στις ιδιαιτερότητες του εξυπηρετούμενου, τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής συμβίωσης και την επίλυση προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης.
 4. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των Ατομικών / Ομαδικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων.
 5. Συνεισφέρει στη δημιουργία θεραπευτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους εξυπηρετούμενους.
 6. Συμβάλλει στη διασύνδεση του Κέντρου με την Κοινότητα, μέσω της κοινωνικής της μελέτης, της ανάλυσης της δυναμικής της, της εκτίμησης και αξιοποίησης των κοινοτικών πηγών για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των εξυπηρετούμενων, καθώς και μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και της προβολής/ προώθησης των σκοπών και των δραστηριοτήτων του Κέντρου.
 1. Υποβοηθά τους εξυπηρετούμενους στις βασικές τους ανάγκες, όπως στην ατομική υγιεινή / καθαριότητα, σίτιση και γενικά στην αυτοεξυπηρέτηση τους.
 2. Συμμετέχει στις ομάδες βασικών και πρακτικών δεξιοτήτων (με την καθοδήγηση του/ης Εργοθεραπευτή/τριας και συνεργάζονται με τον Ψυχολόγο και τον Κοινωνικό Λειτουργό).
 3. Μπορεί να λειτουργήσει επίσης, ως Υπεύθυνος Απασχόλησης με αρμοδιότητες όπως την στήριξη των Ατομικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων με Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης και την εποπτεία σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
 4. Συνοδεύει τους εξυπηρετούμενους σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες / προγραμματισμένες εξόδους του Κέντρου. Καλλιεργούν την ομαδικότητα και τη συλλογική δράση με γνώμονα τη συνολική εξέλιξη της ομάδας, αλλά και τις ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε εξυπηρετούμενου.
 1. Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, τη νοσηλευτική φροντίδα των εξυπηρετούμενων και προβαίνει στις απαραίτητες νοσηλευτικές πράξεις, όπως αυτές καθορίζονται από τις ιατρικές εντολές.
 2. Παρέχει τις πρώτες βοήθειες στους εξυπηρετούμενους και αντιμετωπίζει ασθένειες ή ατυχήματα, που προκύπτουν εκτάκτως, είτε στο χώρο του Κέντρου, είτε σε δραστηριότητες εκτός αυτού.
 3. Διατηρεί το Φαρμακείο του Συλλόγου, καταρτίζει εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής και επιμελείται την υγιεινή των χώρων του Συλλόγου (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κουζίνα).
 4. Συμμετέχει στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. αυτοεξυπηρέτηση, υγεία και ασφάλεια) και συνοδεύει τους εξυπηρετούμενους σε εξωτερικές δραστηριότητες με στόχο τη μείωση της κοινωνικής απόστασης, την ενίσχυση και την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών των εξυπηρετούμενων.
 1. Αξιολογεί τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των εξυπηρετούμενων, με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές.
 2. Προσδιορίζει τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων και καθορίζει τους στόχους αποκατάστασης των διάφορων δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων (κινητικών, αντιληπτικών, κ.α.) που βοηθούν στην προσαρμογή.
 3. Συνεργάζεται με την οικογένεια του εξυπηρετούμενου ενημερώνοντας για την εξέλιξη των δεξιοτήτων του και παρέχοντας τις απαραίτητες συμβουλές για την καλύτερη υποστήριξη στο σπίτι και την γενίκευση των  αποτελεσμάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
 4. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και την παρακολούθηση των Ατομικών / Ομαδικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων.
 5. Αναλαμβάνει τη ενημέρωση του προσωπικού του Κέντρου σε θέματα απόκτησης δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση.
 6. Εισηγείται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και το Διοικητικό Διευθυντή τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις και προτείνει την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της αισθητικοαντιληπτικής ετοιμότητας και της ψυχοκινητικής δραστηριότητας των εξυπηρετούμενων.
Αναλαμβάνει την περιοδική αξιολόγηση των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, φωνής (με ομιλία ή με εναλλακτικές μεθόδους). Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αποκατάστασης.
Συνεργάζεται με τους γονείς και τους καθοδηγεί  στη διαχείριση προβλημάτων επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας και φωνής.
Αναλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού του Συλλόγου, σε θέματα λόγου και επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Τα καθήκοντα του Διοικητικού Υπαλλήλου σχετίζονται, ως επί το πλείστον, με θέματα διοικητικής μέριμνας και επικεντρώνονται στα εξής:

 1. Αρχειοθέτηση εγγράφων / πρωτόκολλο.
 2. Μισθοδοσία εργαζομένων – καταγραφή και έλεγχος ημερών αδείας προσωπικού.
 3. Έλεγχος και απόδοση ταμείου.
 4. Προγραμματισμός αναγκών (τρόφιμα, αναλώσιμα, υλικό απασχόλησης, θεραπευτικό υλικό ) και μέριμνα για την συντήρηση και σωστή λειτουργία του  κτιρίου.
 5. Συνεργασία με τους Επιμελητές Ομάδων και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
 6. Επικοινωνία  με προμηθευτές – χορηγούς, καθώς και με τις οικογένειες των εξυπηρετούμενων.
 7. Τήρηση πρακτικών ομάδων προσωπικού.
 8. Συνοδεία εξυπηρετούμενων σε προγραμματισμένες εξόδους – εκδηλώσεις.

Στο προσωπικό του Συλλόγου θέση –«κλειδί» κατέχει ο Οδηγός Οχήματος, ο οποίος μεταφέρει τους εξυπηρετούμενους, από και προς τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, αλλά και σε προγραμματισμένες εξόδους  και εκδηλώσεις.
Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία των φροντιστών, που λειτουργούν ως άτομα αναφοράς. Όπως συνάγεται και από την ιδιότητα που φέρουν, βοηθούν στη νοσηλευτική φροντίδα και στην κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων (π.χ. σίτιση, απασχόληση σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συνοδεία σε εξόδους).
Επίσης, καλύπτουν τις ανάγκες της διοικητικής μέριμνας (προετοιμασία γευμάτων, συντήρηση εξοπλισμού, καθαριότητα κτιρίου).