/, Νέα/ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19 ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, Κ.Δ.-Η.Φ. & ΚΔΑΠ ΑμεΑ

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19 ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, Κ.Δ.-Η.Φ. & ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Αγαπητές/οί γονείς,

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ.187/τ.Α’/30.09.2022, ο νόμος 4975/2022, στις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η πολυαναμενόμενη ρύθμιση για τα εφεξής ισχύοντα αναφορικά με το σταθερά επίκαιρο ζήτημα του εμβολιασμού έναντι της Covid-19 των εξυπηρετούμενων που παρακολουθούν προγράμματα σε δομές ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, ΚΔ-ΗΦ & ΚΔΑΠ ΑμεΑ (άρθρο 70 «Παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους ανοικτών προνοιακών δομών). 

Σύμφωνα με τις διατυπώσεις της νέας διάταξης: «Για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα και τη λήψη υπηρεσιών από α) τις ανοικτές δομές αναπηρίας των Ειδικών Ιδρυμάτων του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α’ 2) [….], β) τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν.  4756/2020 (Α’  235) και γ) τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) της υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/29.9.1993 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 789), οι ωφελούμενοι των δομών αυτών δεν απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο».

Περαιτέρω, προβλέπεται και η αναδρομική ισχύς της συγκεκριμένης πρόβλεψης, υπό τη διατύπωση: «Η μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος παροχή υπηρεσιών από δομές ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΗΦ σε ωφελούμενους που ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1.β. του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) θεωρείται νόμιμη».

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την, κατόπιν και της σχετικής της παρέμβασης, εξέλιξη αυτή, ευελπιστώντας ότι η άρση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των εξυπηρετούμενων στις ανωτέρω δομές ανοικτής φροντίδας υπό τη συνεκτίμηση των σύγχρονων επιδημιολογικών δεδομένων, θα αποκαταστήσει σταδιακά με τη σειρά της και τις δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού του άρθρου 206 του ν.4820/2021 τόσο στους/στις ωφελούμενους/ες με αναπηρία των υπηρεσιών των Κ.Δ.-Η.Φ. και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, όσο και στην εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων αυτών. 

Για την πληρέστερη ενημέρωση και τις ενέργειες των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στην εφαρμογή της ρύθμισης, επισυνάπτεται το άρθρο 70, ως απόσπασμα του δημοσιευθέντος στο Φ.Ε.Κ. ν.4975/2022, στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν.  

Το ανωτέρω κείμενο αναδημοσιεύτηκε στο site μας από ενημέρωση της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.

http://www.maxites.gr/wp-content/uploads/2022/10/fek-187_A_2022-N.4975-.pdf
By | 2022-10-03T12:39:55+00:00 03/10/2022|