/, Νέα/ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ηΗ Ειδική Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων ωφελουμένων, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης, στην από 03/10/2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφτά (7) θέσης για την πράξη: «Συνέχιση Δράσης – Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔ-ΗΦ) ΜΑΧΗΤΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001935 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Πίνακας 1. Προσωρινός πίνακας κατάταξη αιτήσεων ωφελούμενων με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, δεν αναγράφονται στον πίνακα κατάταξης τα ατομικά τους στοιχεία, αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα έως την Τρίτη 31/10/2023 και ώρα 15:00μ.μ..

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στην ιστοσελίδα του φορέα: https://www.maxites.gr/.

Η τριμελής Επιτροπή

Διδάχου Βασιλική

Μπαντζής Θεοκλής

Χριστοπούλου Μάρθα

By | 2023-10-27T13:30:23+00:00 27/10/2023|